Department of Elementary and Secondary Education Logo
Problem Resolution System Office

English | عربى | Kabuverdianu | 繁體中文 | Kreyòl Ayisyen | ខ្មែរ | português​ | русский | español | Việt​

Depoze yon Plent an Kreyòl Ayisyen

Soumèt Anliy

Nou rekòmande navigatè entènèt Google Chrome pou jwenn aksè sou sit.

 Depoze yon Plent sou Entènèt

oswa

Telechaje ak/oswa Enprime

Tanpri, n ap fè w konnen ou ka bezwen ranpli fòm sa a swa anliy oswa sou papye. Apre ou fin ranpli fòm plent lan, tanpri soumèt li pa imèl bay compliance@doe.mass.edu oswa voye li pa lapòs bay Problem Resolution System Office, Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906. Si w ap soumèt li pa imèl, pou liy siyati a, ou dwe swa tape non ou oswa antre siyati elektwonik ou, epi n ap konsidere toude ekivalan legal siyati manyèl/alamen ou

https://www.doe.mass.edu/prs/intake/complaint-form-haitiancreole.docx

oswa

Rele pou yon Fòm oswa Asistans

Tanpri rele 781.338.3700 oswa voye yon imèl bay compliance@doe.mass.edu pou resevwa fòm pou pran plent nan nenpòt ki lang. Ekip PRS la ka pran plent ou an nan telefòn nan nenpòt ki lang.

English | عربى | Kabuverdianu | 繁體中文 | Kreyòl Ayisyen | ខ្មែរ | português​ | русский | español | Việt​

Last Updated: January 24, 2023

 
Contact Us

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906

Voice: (781) 338-3000
TTY: (800) 439-2370

Directions

Disclaimer: A reference in this website to any specific commercial products, processes, or services, or the use of any trade, firm, or corporation name is for the information and convenience of the public and does not constitute endorsement or recommendation by the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.