Department of Elementary and Secondary Education Logo
Problem Resolution System Office

English | عربى | Kabuverdianu | 繁體中文 | Kreyòl Ayisyen | ខ្មែរ | português​ | русский | español | Việt​

Nộp Đơn Than Phiền bằng tiếng Việt

Gửi trực tuyến

Chúng tôi đề nghị sử dụng trình duyệt web Google Chrome để truy cập vào cổng thông tin.

 gửi đơn than phiền trực tuyến

hoặc

Descárguela o imprímala

Xin nhớ là quý vị có thể điền mẫu sau đây bằng điện tử hoặc trên văn bản. Sau khi điền xong mẫu than phiền, xin nộp đơn này qua điện thư (email) gởi đến DESECompliance@mass.gov hoặc qua bưu tín đến Problem Resolution System Office, Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, 135 Santilli Highway, Everett, MA 02149. Nếu nộp qua điện thư email, thì nơi hàng ký tên, quý vị có thể đánh vào họ tên của quý vị hoặc chèn chữ ký điện tử của mình, cả hai đều được coi là tương đương về pháp lý cho chữ viết tay/chữ ký viết tay.

https://www.doe.mass.edu/prs/intake/complaint-form-vietnamese.docx

hoặc

Gọi để xin một Mẫu hoặc được Hỗ Trợ

Xin gọi số 781.338.3700 hoặc gởi điện thư đến DESECompliance@mass.gov để được mẫu than phiền bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Nhân viên của văn phòng PRS sẽ thâu thập than phiền của quý vị qua điện thoại bằng bất cứ ngôn ngữ nào.

English | عربى | Kabuverdianu | 繁體中文 | Kreyòl Ayisyen | ខ្មែរ | português​ | русский | español | Việt​

Last Updated: April 25, 2024

 
Contact Us

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
135 Santilli Highway, Everett, MA 02149

Voice: (781) 338-3000
TTY: (800) 439-2370

Directions

Disclaimer: A reference in this website to any specific commercial products, processes, or services, or the use of any trade, firm, or corporation name is for the information and convenience of the public and does not constitute endorsement or recommendation by the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.